Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến yêu cầu một email xác nhận mới cho tài khoản của bạn.

Nếu thư xác nhận của bạn không tự động đến khi bạn đã hoàn thành tạo tài khoản (Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau đây '
Setting up a Netleaders account '), bạn có thể yêu cầu gửi lại email xác nhận từ màn hình Login của Trang web NetLeaders. Bạn có thể truy cập trang gửi lại xác nhận bằng cách nhấp vào liên kết Không nhận được hướng dẫn xác nhận.Để gửi lại email xác nhận, bạn nhập tên người dùng của mình và nhấp vào nút Gửi lại xác nhận.Thông báo xác nhận thành công của bạn sẽ được hiển thị và bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra hộp thư đến email của bạn.Trong hộp thư đến của bạn, bạn sẽ nhận được một email có nút xác nhận. Nhấp vào nút Xác nhận tài khoản của bạn (Confirm Your Account) sẽ hoàn tất việc xác minh tài khoản của bạn.Bạn sẽ được đưa trở lại trang web NetLeaders để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa là hoàn tất quá trình xác minh tài khoản của bạn.Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com