Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thiết lập lại mật khẩu tài khoản Netleaders của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, bạn luôn có thể yêu cầu gửi liên kết đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản NetLeaders của bạn. Để truy cập trang đặt lại mật khẩu từ trang 
Đăng nhập, bạn nhấp vào liên kết Quên mật khẩu của bạn (Forgot your password).Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng của tài khoản mà bạn đang cố đặt lại mật khẩu. Khi bạn nhập tên người dùng và nhấp vào nút ĐẶT LẠI MẬT KHẨU (RESET PASSWORD), một thông báo sẽ xuất hiện cho thấy email đặt lại mật khẩu đã được gửi thành công.Trong hộp thư đến của bạn, email sẽ giống như thế này. Bạn nhấn vào nút Nhấp vào đây để đặt lại mật khẩu (Click Here To Reset Password) để trở về trang NetLeaders.Bạn sẽ truy cập vào trang có biểu mẫu đặt lại mật khẩu. Bạn cần đảm bảo nhập mật khẩu hai lần. Mật khẩu cần dài ít nhất 8 ký tự và cần phải chứa ít nhất một số.Nhấp vào nút THAY ĐỔI MẬT KHẨU (CHANGE PASSWORD), bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Đăng nhập và thông báo sẽ cho bạn biết rằng mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công.Bạn hiện có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng mật khẩu mới.


Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com