Chuyển đến DasWallet


Trong hệ thống này, quá trình gửi tiền từ NetLeaders đến DasWallet được gọi là Chuyển khoản đến DasWallet. Để bắt đầu chuyển, bạn đăng nhập vào bảng điều khiển NetLeaders của bạn và điều hướng đến trang Số dư của tôi (My Balances).Từ đó bạn bấm vào tùy chọn tiền mặt (Cash Options) và chọn tùy chọn Gửi đến DasWallet (Send to DasWallet).Bây giờ bạn có thể chọn từ số dư tài khoản NetLeaders có sẵn của bạn và chọn số lượng mà bạn muốn gửi đến tài khoản DasWallet của bạn. Sau đó, bạn nhấp vào Gửi yêu cầu (Submit Request) để tiếp tục.Bạn sẽ được yêu cầu xem xét lại yêu cầu của bạn. Nếu bạn hài lòng với số tiền, bạn bấm vào nút Xác nhận và Kết thúc (Confirm and Finish).


Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị để thông báo cho bạn biết yêu cầu đã được gửi thành công. Việc chuyển tiền mất từ 20-30 phút.Khi tiền đã được chuyển, bạn sẽ có thể tìm thấy chúng trong tài khoản DasWallet của bạn trong phần Vault> Tiền mặt (w €).Từ đây, bạn có thể sử dụng số dư tiền mặt có sẵn theo ý muốn. Điều này kết thúc việc chuyển tiền từ NetLeaders sang DasWallet.

Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com